top of page

Algemene voorwaarden bij Studio-Sandra

Bij Studio-Sandra kun je onder andere terecht voor (bruids-)arrangementen gelegenheidsmake-up, kapsels en Henna Brows. Het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85710083.

 

Contact: Studio-Sandra

E-mail: info@studio-Sandra.nl
 

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden, offertes en overeenkomsten van Studio-Sandra.

 2. De toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Studio-Sandra uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.

 5. Studio-Sandra is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hierover ontvang je bericht.

 6. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.

 7. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio-Sandra zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 8. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 9. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen jou en Studio-Sandra gesloten overeenkomst, heeft dat wat er in de overeenkomst staat, voorrang op deze algemene voorwaarden.

 10. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Offertes/aanbod:

 1. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. prijzen in offertes of in het aanbod zijn vrijgesteld van BTW en exclusief extra kosten zoals parkeerkosten en reiskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De klant zorgt ervoor dat gegevens die aan Studio-Sandra worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.

 3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit diensten die in het aanbod of in de offerte zijn omschreven.

 4. Een samengestelde offerte verplicht Studio-Sandra niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst, tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 5. Studio-Sandra is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of in de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen Studio-Sandra en de klant komt tot stand op het moment dat:
  De klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte en een eventuele gevraagde aanbetaling door Studio-Sandra is ontvangen.
  1.2 Studio-Sandra een door de klant geplaatste bestelling of inschrijving, schriftelijk heeft bevestigd.
  2. De klant gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Derden:
1. Studio-Sandra heeft het recht derden (hulppersonen) in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van deze derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. Bij het inschakelen van hulppersonen zal Studio-Sandra de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden, is uitgesloten.

Behandelingen:
1. Een behandeling kan door de klant zowel telefonisch als via e-mail te boeken.
2. De klant levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Studio-Sandra op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het ingevulde en ondertekende intakeformulier. Dit formulier dient uiterlijk op de dag van de behandeling in het bezit te zijn van Studio-Sandra. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Studio-Sandra zijn ontvangen, heeft Studio-Sandra het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.
3. Studio-Sandra zal de behandeling naar beste inzicht, kennis en kunde en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Studio-Sandra neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat de klant het gewenste resultaat bereikt. De klant begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan behandelingen, heeft van deze risico’s kennisgenomen en gaat ermee akkoord dat deze risico’s voor rekening van de klant komen.
4. Studio-Sandra zal bij de uitvoering van de behandeling te werk gaan volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek. Studio-Sandra zal geen behandelingen uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
5. De klant is verplicht zowel de voorzorgsmaatregelen als de nazorgvoorschriften van Studio-Sandra op te volgen.
6. Studio-Sandra kan voor- en na foto’s van behandelingen gebruiken voor promotionele doeleinden om toekomstige klanten de mogelijke resultaten te laten zien. Studio-Sandra zal de foto’s pas gebruiken als de klant hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

(Bruids-)arrangementen/ evenementen:
1.  De klant zorgt ervoor dat de omstandigheden op de locatie zo gunstig mogelijk zijn zodat Studio-Sandra de werkzaamheden zonder hinder uit kan voeren.
2. In het geval Studio-Sandra tijdens de uitvoering van de overeenkomst hinder ondervindt van door de klant ingeschakelde derde partijen,
kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verminderd resultaat.
3. Wanneer Studio-Sandra voor 07.00 uur bij de klant of op locatie wordt verwacht, heeft Studio-Sandra het recht hier extra kosten voor in rekening te brengen.

Facturatie & betaling
1. Studio-Sandra is bij (bruids-)arrangementen en evenementen gerechtigd een aanbetaling van 50% te vragen. De klant zorgt ervoor dat de restant betaling uiterlijk een maand voor de boekingsdatum van levering door Studio-Sandra ontvangen is. Uitbreidingen van een arrangement, worden apart gefactureerd.
3. De betalingsbevestiging of factuur wordt aan de klant per e-mail toegezonden.
4. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van acht(8) dagen.
5. Studio-Sandra heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Studio-Sandra is gerechtigd om in dat geval een maandelijkse rente in rekening te brengen van vijf procent (5%), waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Naast de maandelijkse rente worden incassokosten in rekening gebracht zoals vermeld in de Wet op de Incassokosten.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden:

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio-Sandra in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio-Sandra kan worden toegerekend in een van de wil van Studio-Sandra onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Studio-Sandra kan worden verlangd. 

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Studio-Sandra Studio-Sandra 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio-Sandra er weer aan kan voldoen. 

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Studio-Sandra is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Annulering:
1. In het geval de klant besluit de overeenkomst te annuleren, heeft Studio-Sandra het recht annuleringskosten in rekening te brengen. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
2. Wanneer de klant verhinderd is voor een behandeling, dient de klant dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren te melden bij Studio-Sandra. In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en tijdstip gepland worden. Wanneer de klant niet of niet tijdig annuleert, is Studio-Sandra gerechtigd vijftig procent (50%) van de kosten voor de behandeling in rekening te brengen bij de klant.
3. Bij annulering van een evenement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
3.1 Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor de start van het evenement wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3.2 Bij annulering binnen één (1) week voor de start van het evenement wordt vijftig procent (50%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4. Bij annulering van een (Bruids-)arrangement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
4.1 Bij annulering tot 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4.2 Bij annulering binnen 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering binnen één (1) week voor de dag van levering wordt tachtig procent (80%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

 

Overheidsadviezen
1. Zowel de klant als Studio-Sandra houden zich aan geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat Studio-Sandra een gezondheidscheck uit kan voeren voorafgaand aan een afspraak.

 

Aansprakelijkheid
1. Studio-Sandra is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het niet opvolgen van voorzorgsmaatregelen en nazorgvoorschriften, de informatie die gegeven is tijdens de workshop, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen daarvan, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
2. Studio-Sandra is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere aansprakelijkheid van Studio-Sandra is beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag.
4. De klant vrijwaart Studio-Sandra tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden.
5. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

 

Privacy:
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Studio-Sandra van toepassing. Deze zit als bijlage in uw mail. Studio-Sandra zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen, teksten en video’s welke onderdeel zijn van  het evenement of een (bruids)-arrangement of welke getoond worden op de website of de social mediakanalen van Studio-Sandra, berusten uitsluitend bij Studio-Sandra en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Studio-Sandra vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.

In het geval de klant zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Studio-Sandra gerechtigd haar schade op de klant te verhalen.

E-mail: info@studio-Sandra.nl

bottom of page